Samagra Vikas Evam Paryavaran Sanrakshan Samiti (SVPSS)

Address – 121, Gangotri Nagar, Dandi, Naini, Prayagraj Uttar Pradesh -211007  (India)

E -Mails:- editoragriworld@gmail.com , uksinghhort66@gmail.com

Office Number:- +91 9587263545

Mobile Number:- +91 8799476977